مرکز تحلیل آماری خوارزمی تحلیل های آماری گوناگون و تخصصی را با نرم افزارهای زیر  پشتیبانی می کند

Amos , PLS , Lisrel
 

SPSS

 
Eviews
 
Expert Choice 


تحلیل شبکه های عصبی با MATLAB

 
 
 
پایان نامه، رساله دکتری، مقالات علمی پژوهشی و آی اس آی و طرح های پژوهشی
کلیه رشته های مرتبط (علوم اجتماعی، روان شناسی و علوم تربیتی، مدیریت، کشاورزی، تربیت بدنی، پزشکی، زیست شناسی و ...)
و کلیه مقاطع (کارشناسی، ارشد و دکترا)
 
 
*******
 
خدمات شامل:
 
 
انواع آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار،جداول فراوانی، انواع نمودار...)
آزمون پایایی  و اعتبار (آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی، اعتبار واگرا و هم گرا، ضریب تمییز و درجه دشواری...)
آزمون های همبستگی(پیرسون، اسپیرمن، کندال، کای اسکوئر، فی و وی کرامر ...)
آزمون های مقایسه ای(آزمون های، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، تحلیل اندازه گیری های مکرر)
آزمون های ناپارامتریک(یومن-وایتنی، کروسکال والیس، کای اسکوئر تک متغیره، فریدمن ...)
تحلیل رگرسیون(خطی، لجستیک، ترتیبی، برآورد منحنی...)
تحلیل تشخیصی/ تمییزی
تحلیل کلاستر /خوشه ای
تحلیل مسیر
تحلیل لگاریتم خطی(Log-Linear)
 
تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی(CFAو EFA)
مدل یابی معادلات ساختاری(SEM)
 
تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

تحلیل اقتصاد سنجی
تحلیل سری های زمانی

تحلیل شبکه های عصبی با نرم افزار
 MATLAB*******


آزمون های پیشرفته آماری را به ما بسپارید:

(SPSS): رگرسیون لجستیک، رگرسیون پروبیت، تحلیل لگاریتم خطی، مانووا، آنکووا ، تحلیل تشخیصی و ....

(PLS): تحلیل عاملی مرتبه دوم، مدل ساختاری با سازه های مرتبه دوم، بررسی تعدیل گری متغیر کیفی و کمی و ...

(Amos - LISREL) : تحلیل عاملی تایید مرتبه دوم، اعتبارسنجی متقابل مدل، تحلیل ساختارهای میانگین، خودگردان سازی، مدل های بازگشتی، برآورد بیزی و ...

(EViews) : آزمون والد، آزمون چاو، آزمون هم خطی، خودرگرسیون برداری، آزمون رمزی، آزمون های ریشه واحد و ...

(MATLAB): انواع شبکه های عصبی مانند شبکه های عصبی پس انتظار خطا (BP)، شبکه های عصبی شعاع مبنا (RBF)، شبکه های عصبی هاپفیلد و المان، شبکه های عصبی رقابتی (LVQ) و ...

(Expert Choice) : روش تصمیم گیری چندمعیاره شامل تحلیل سلسله مراتبی