نرم افزار PLS

         


این نرم افزار مخصوص مدل سازی، مدل یابی معادلات ساختار می باشند. این نرم افزار برای مدل سازی به جای استفاده از ماتریس کوواریانس از روش حداقل حداقل مربعات جزیی PLSاستفاده می نماید و بسیاری از شروط سخت گیرانه کار با LISREL  را ندارد. از این نرم افزار برای برازش مدل،اصلاح و ارزیابی مدل استفاده می شود.
مدل سازی الگوی کمترین توان های دوم جزئی(PLS) که به عنوان مدلیابی معادلات ساختاریPLS نیز شناخته می شود(PLS-SEM)، یک تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پیش بینی گرا است. این مدل بر اساس الگوریتم کمترین توان های دوم جزئی کار می کند. الگوی کمترین توان های دوم جزئی بطور گسترده در تحقیقات تجاری و علوم انسانی به منظور پیش بینی متغیرهای پنهان درون زاد و نیز تست روابط موجود بین متغیرهای پنهان (تحلیل علّی) مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو، یک تکنیک قوی است که امکان اندازه گیری ساختمان داده ها را فراهم می کند.محیط کاربری گرافیکی نوآورانه این نرم افزار به شما اجازه می دهد یک مدل برای خود در طول چند دقیقه ایجاد کنید. کار کردن با ویرایشگر مدلSmartPLS واقعاً برای کاربران جذاب است.
مهمترين دليل، برتري اين روش براي نمونه هاي کوچک ذکر شده است. دليل بعدي داده هاي غيرنرمال است که محققين و پژوهشگران در برخي پژوهش ها با آن سر و کار دارند در نهايت دليل آخر استفاده از روش پي ال اس (PLS)، روبرو شدن با مدل هاي اندازه گيري سازنده است.

مزایای PLSنسبت به دیگر نرم افزار های آماری
     ·   حجم کم نمونه
     ·   داده هاي غير نرمال
     ·   مدلهاي اندازه گيري از نوع سازنده
     ·   قدرت پيش بيني مناسب
     ·   پيچيدگي مدل ( تعداد زياد سازه ها و شاخص ها)
     ·   تحقيق اکتشافي
     ·   توسعه تئوري و نظريه
     ·   استفاده از متغيرهاي طبقه بندي شده
     ·   بررسي همگرايي
     ·   آزمودن تئوري و فرضيه
     ·   آزمودن فرضيات شامل متغيرهاي تعديلگر
با توجه به موارد بالا، حجم نمونه اندک بهترين دليل استفاده از PLS است.
يک مزيت مهم ديگر که محققين به آن استناد مي کنند، امکان استفاده از مدل هاي اندازه گيري با يک شاخص (سوال) در روشPLS-SEM مي باشد. اين روش به پژوهشگر اين امکان را مي دهد که بتواند در مدل پژوهشي خود از مدل هاي اندازه گيري با يک سوال استفاده کند.


enlightened با پکیج کم نظیر آموزش معادلات ساختاری با LISREL و PLS آشنا هستین؟  (کلیک کنید)

نمایی از نرم افزار

با قرار دادن نشانگر موس بر روی هر تصویر مطالبی که در فایل مربوطه آموزش داده شده است نشان داده می شود.
مقاله: حجم نمونه مناسب در روش PLS چگونه محاسبه می شود؟