نرم افزار Amos

        
نرم افزار Amosتوسط شرکت IBM ساخته شده وهمانند LISREL مخصوص مدل سازی یابی معادلات ساختاری به شیوه ای ترسیمی و منحصر به فرد و کشف روابط بین متغیرها و برازش مدل است.
Amos را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند. هرچند هدف اصلی از طراحی این نرم افزار مدل سازی است اما قابلیت اجرای مجموعه ای از تحلیل های کمی و آماری معمول نیز بوسیله این نرم افزار وجود دارد.
به منظور استفاده از نرم افزار Amos بایستی به تفاوت های بین مدلهای تعریف شده در Amos و مدل نظری توجه داشته باشیم. مدل نظری مدلی است که پژوهشگر با توجه به مبانی و چارچوب نظری مدل تعریف کرده است. این مدل عمدتا شامل متغیرهای پنهان، معرف های مرتبط و همچنین روابط بین آن ها می باشد. در مدل نظری پژوهشگر تعریف می کند که متغیرهای پنهان قرار است با کدام معرف ها اندازه گیری شوند و اینکه متغیرهای پنهان(و احتمالا برخی متغیرهای آشکار) چگونه با یکدیگر ارتباط داشته و یا یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. مدل مدون در AGضمن آن که همه اجزای تعریف شده در مدل نظری پژوهش را داراست، دارای اجزای جدیدی است که برای کار با Amosوجود این اجزا یا عناصر جدید ضرورت دارد.
خروجی Amos به صورت گرافیکی بوده و درک مطلب را تسهیل می کند. این نرم افزار قادر به تحلیل روشهای چندمتغیره استاندارداست و شامل رگرسیون و تحلیل عاملی؛ همبستگی و تحلیل واریانس است. مزیت ویژه AMOS این است که شرکتIBM این نرم افزار رو همراه باSPSS  ارائه داده و از این نظر همخوانی زیادی باSPSS دارد.
 
نمایی از نرم افزار