دانلود کتاب

کتاب های که در زیر معرفی شده است کتبی برای راهنمایی پژهشگران و محققین دانشگاهی گرامی است. شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از تصاویر زیر فرمت PDF کتب معرفی شده را به صورت رایگان دانلود کنید.


Statistics for Business and Economics
نویسنده: Marcelo Fernandes
A Handbook of Statistics
An Overview of Statistical Methods
نویسنده: Darius Singpurwalla
Essentials of Statistics
نویسنده: David Brink
SPSS:Stats Practically Short and Simple
نویسنده: Sidney Tyrrell
Statistics for Health,Life and Social Sciences
نویسنده:Denis Anthony
Random variables III, Probability Examples c-4
نویسنده:Leif Mejlbro
Random variables II, Probability Examples c-3
نویسنده:Leif Mejlbro
Random variables I, Probability Examples c-2
نویسنده:Leif Mejlbro
Introduction to Statistical data analysis with R
نویسنده: Matthias Kohl
Introduction to Probability, Probability Examples  c-1
نویسنده: Leif Mejlbro
Exercises in Statistical Inference with detailed solutions
نویسنده:Robert Jonsoon
شبکه های عصبی در SPSS
نویسنده:Marija Norusis
مترجم: اميررضافتيپورجليليان، مازيارنجبا
IBM SPSS Advanced Statistics 21
تالیف شرکت IBM آموزش پیشرفته
اصول طرح تحقیق و روش شناسی
تالیف: جوفری مارکزیک،دیوید دماتئو،دیوید فستیگر
مترجم: مریم خسروی
An Introduction to Matlab
Krister Ahlersten :تالیف
کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی(SPSS13) (رشته علوم تربیتی)
تالیف: محمد حسن صیف، دکتر محمد رضا سرمدی
Statistics for Business and Economics
Marcelo Fernandes :تالیف
SPSS Programming and Data Management
تالیف:Raynald Levesque and SPSS Inc
Statistics for health,Lifeand Social Sciences
تالیف:Denis Anthony
SPSS:Stats Practically Short and Simple
تالیف:Sidney Tyrrell
آشنایی با زبان محاسبات R
تالیف: سید سعید موسوی ندوشی
IBM SPSS Amos 19
تالیف:James L. Arbuckle
Methodology in the Social Sciences
تالیف:David A. Kenny, Series Editor
intriduction to structural
تالیف: یادداشت های دوره  وکارگاه
research in organization
تالیف:Richard A.Swanson,Elwood F.Holton III