معرفی کتاب

کتاب های آموزشی در زمینه های نرم افزار مختلف آماری و چگونگی نگارش پایان نامه و مطالب علمی در زیر معرفی شده است. با کلیک بر روی هر عکس می توانید مشخصات کتاب را مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است که کتب زیر ممکن است چاپ جدید داشته باشد و تصویر جلد متفاوت از تصویر قرار گرفته شده در سایت خوارزمی بوده باشد.


معرفی کتاب های آموزشی نرم افزار SPSS

       
                      معرفی کتاب های آماری و تحلیل آماری

                             معرفی کتاب های روش شناسی(روش تحقیق)

                                               معرفی کتاب های آموزشی نرم افزار PLS

     


معرفی کتاب های آموزشی نرم افزار AMOS

              


معرفی کتاب های آموزشی نرم افزار LISREL 


      معرفی کتاب های آموزشی نرم افزارEViews

      


معرفی کتاب های تحلیل سلسه مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه ای

              معرفی کتاب های شبکه های عصبی