اصول طرح تحقیق و پرورپزوال

در ادامه مطالب آموزشی متعدد و معتبری گرده آوری شده است که به دانشجویان و پژوهشگران کمک می کند تا با طرح تحقیق یا پروپوزال آشنا شوند و بتوانند از انتخاب عنوان پروپوزال تا انتخاب روش آماری و برآورد زمان انجام طرح پیش بروند...

پژوهشگران و دانشجویان محترم شما می توانید برای مطالب مطالب بیشتر درباره ی آموزش مقاله نویسی و پایان نامه نویسی به صفحه آموزش مقاله و پایان نامه نویسی مراجعه نمایید. در این صفحه مقالات معتبری از استادی دانشگاه ها قرار داده شده که در این زمینه دانشجویان را یاری می کند.»»  عنوان پژوهش

»»  مقدمه

»»  بیان مساله

»»  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش


***

»»  چارچوب نظری پژوهش

»»  ذکر پیشینه پژوهش

»»  تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش 

»»  اهداف پژوهش

»»  فرضیه  و سوال پژوهشی

***

»»  انواع متغیرهای پژوهش

»»  تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

»»  داده های مورد نیاز پژوهش

»»  انواع روش های پژوهش

»»  ابزار سنجش اطلاعات

»»  جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

»»  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

***

»»  زمان و مراحل اجرای طرح

»»  هزینه اجرای طرح