نرم افزار Eviews      

نرم افزارEviews  یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه های بکارگیری روش های اقتصادسنجی به ویژه روش های جدیدآن است. از دید بسیاری از محققین اقتصاد سنجی، بکارگیری آسان روش های VAR( نامحدود و ساختاری) و مدل های  ARIMAاز مزیت های این نرم افزار نسبت به سایر نرم افزار های مشابه است.
این نرم افزار با هدف انجام عملیات اقتصاد سنجی و تجزیه تحلیل آماری داده های اقتصادی  روانه ی بازار شد.

امکاناتی نرم افزار Eviewsبرای کاربران فراهم می کند:
·        امکان تجزیه تحلیل بر داده های مقطعی،سری زمانی،تابلویی
·        تجزیه و تحلیل های آمار توصیفی
·        رسم نمودارهای خودهمبستگی
·        آزمون ریشه واحد،ضزایب،wald، حذف متغیر پایداری و خطای تصریح، ناهمسانی واریانس
·        انجام آزمون های رگرسیونی
·        انجام پیش بینی با استفادهاز معادله ایستا و پویا
 
اين نرم افزار را مي توان در حوزه تجزيه و تحليل روابط آماري و اقتصادسنجي، پيش بيني فروش، شبيه سازي پيش بيني كلان اقتصادي، تجزيه و تحليل هزينه ها و الگوسازي و ارزيابي سياست گذاري به كار گرفت
 

نمایی از نرم افزار
  با قرار دادن نشانگر موس بر روی هر تصویر مطالبی که در فایل مربوطه آموزش داده شده است نشان داده می شود.