نرم افزار Minitab


                

نرم افزار Minitab نرم افزاری آماری و ریاضی است که قابلیت های بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل داده ها دارد. استفاده ساده و کاربرد زیاد و اجرای فرمانها از طریق منوها و نوشتن دستورات در محیطsession  از خصوصیات آن می‌باشد.این نرم افزار یكی از  نرم افزار های مطرح آماری می‌باشد كه در برخی زمینه های علم آمار، از جمله كاربرد آماردر صنعت و در اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می‌باشد. تحلیل های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در نرم افزار Minitab ارائه شده است. مبحث كنترل كیفیت آماری كه رشته آماررا به صنعت و مقوله كنترل كیفیت پیوند می‌دهد نیز از جمله موضوعات آماری است كه به تفصیل درنرم افزار Minitab به آن پرداخته شده است. همچنین طرحهای عاملی و آنالیز واریانس (ANOVA) به طور كامل مد نظر قرار گرفته است.
Minitab با داشتن خروجی‌های بسیار دقیق و مناسب) در حد هزارم اعشار(در زمینه‌هایی از قبیل آمار توصیفی، رگرسیون، روشهای چند متغیره پیوسته و گسسته، طرح آزمایشها، سریهای زمانی، کنترل‌ کیفیت آماری و…. کاربرد دارد و از همه مهمترMinitab  دارای یک ویژگی است که با داشتن یک راهنمای قوی و مناسب امکان دستیابی به منوها را تسهیل می‌سازد. همچنین می‌توان برای اجرای فرمان هایی که در منو موجود نیست، یک ماکروی کوچک نوشت و آن را اجرا کرد.


امکاناتی که نرم افزار  Minitab برای کاربران فراهم می کند:

·      احتمالات و توزیع‌های گسسته و پیوسته 
·      شبیه‌سازی داده‌های تصادفی بر پایه توزیع‌های مختلف
·      تخمین‌های نقطه‌ای و فاصله ای و برآورد آمار‌های مربوطه
·      آنالیز واریانس و تجزیه و تحلیل مقادیر باقیمانده و بررسی اثرپذیری حاصله از عوامل مختلف بر نمونه‌های جمع‌آوری شده
·      ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری آزمون‌های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص
·      پیش‌بینی و پیش‌گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری‌های زمانی
·      فراهم کردن ابزارهای کنترل کیفیت آماری
·      ابزارهای طراحی و تحلیل طرح‌های آزمایشی
·      ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون
·      ابزارهای آنالیز بقا و قابلیت اطمینان آنالیزهای چند متغیره
 
نمایی از نرم افزار Minitab 

 


با قرار دادن نشانگر موس بر روی هر تصویر مطالبی که در فایل مربوطه آموزش داده شده است نشان داده می شود.