مطالب آموزشی نرم افزاری و پایان نامه نویسی

از جمله امکاناتی که مرکز آموزشی و تحلیل خوارزمی در اختیار کاربران خود قرار می دهد آموزش های مربوط به نرم افزار های کاربردی و آموزش هایی در ارتباط با نگارش پایان نامه است. در این قسمت مطالب مفیدی در زمینه روش تحقیق و پایان نامه نویسی و مقاله نویسی جمع آوری شده است. مطالب این بخش تالیف مرکز خدمات آماری خوارزمی نیست و مطالب گردآوری شده توسط مرکز خوارزمی است.
شما می توانید با کلیک بر روی هر کدام از گزینه های زیر از مطالب قرار گرفته شده در صفحات مربوطه استفاده نمایید.