آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم آماری

از جمله ملزوماتی که در انجام پروژه های آماری وجود دارد آشنایی با مفاهیم ابتدایی آماری است تا پژوهشگر بتواند با کمک این مفاهیم با نتایج مدنظر خود رسیده و پروژه را به اتمام برساند. مفاهیمی همچون آماره، سطح معنی داری، متغیر پیوسته، متغیر گسسته، جامعه آماری و نمونه آماری،فرضیه آماری و پژوهشی، متغیرهای اسمی، ترتیبی و فاصله ای و ... . در اینجا تلاش شده است تا توضیحی نسبتا اجمالی از مفاهیم ابتدایی آمار ارائه گردد تا آشنایی نسبتا خوبی از این مفاهیم برای پژوهشگران به وجود آید.
تعاریف ارائه شده از متن کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای رامین کریمی از مرکز تحلیل آماری خوارزمی استخراج شده است. متن PDF هر یک از متون در انتهای متن برای دانلود رایگان خوانندگان قرار داده شده است.


جمعیت آماری و نمونه آماری

***

سازه، مفهوم و متغیر


***

سطح سنجش(اندازه گیری)

         سطح سنجش اسمی
         سطح سنجش ترتیبی
         سطح سنجش فاصله ای
         سطح سنجش نسبی


***

متغیر های گسسته و پیوسته

***

آمار توصیفی و استنباطی

***

تفاوت آماره و پارامتر

          آماره
          پارامتر


***

تکنیک های آمار استنباطی

***

آزمون های معنی داری 

***

 فرضیه

***

انواع متغیرها

          متغیر مستقل
          متغیر وابسته
          متغیر میانجی
          متغیر تعدیل کننده
          متغیر کنترل


***

آزمون های پارامتری و ناپارامتری

***
داده


 

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 

1. آمار مقدماتی و پیشرفته

از جمله مواردی که مورد نیاز پژوهشگران و کاربران در زمینه ی آمار است آشنایی های ابتدایی و پیشرفته با مفاهیم آماری است. فایل ارائه شده در زیر پاورپوینتی از دکتر بریم نژاد دانشیار دانشگاه واحد کرج است . وی در این فایل مفاهیم مقدماتی و پیشرفته آمار را بیان می کند.


دانلودمقایسه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (مشاهده)ضریب همبستگی پیرسون چه اطلاعاتی به ما می دهد و چه اطلاعاتی نمی دهد؟ (مشاهده)


چرا توزیع نرمال مهم است؟ (مشاهده)