مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.


نمـودارها

شیوه دیگر توصیف متغیرها، نشان ­دادن توزیع متغیر با نمودار است. نمودارها شیوه­ای جذاب برای ارائه نتایج و اطلاعات هستند و امکان به دست آوردن اطلاعات را در فرصتی کوتاه فراهم می ­آورند. نمودارها، به ویژه برای ارائه گزارش در رسانه­ های عمومی (روزنامه ها، تلویزیون) بسیار مفید هستند، چون فهم آن برای افراد غیر­متخصص، از جدول توزیع فراوانی ساده­ تر است. نمودار توزیع متغیر مانند جدول توزیع متغیر است با این تفاوت که در جدول توزیع متغیر، تعداد یا فراوانی با عدد ارائه می ­شود اما در نمودار با خط یا سطح نشان داده می­ شود. نمودارها را می­ توان به دو دسته نمودارهای تک متغیره و نمودارهای چند متغیره تقسیم کرد. نمودارهای دایره ­ای، ستونی و هیستوگرام از رایج ­ترین نمودارهای تک متغیره هستند. رایج ­ترین نمودارهای متغیرهای کیفی نمودار دایره ­ای و نمودار ستونی است و نمودار هیستوگرام از رایج ترین نمودارها برای متغیر کمّی است.

نمودار ستونی(میله ای)
نمودار ستونی شامل مجموعه ای از ستون ­هاست که با فاصله یکنواختی در کنار هم قرار می­ گیرند و هر ستون مختصّ یک طبقه از متغیر و طول آن متناسب با فراوانی یا درصد آن طبقه است.
نمودار ستونی برای متغیرهای کیفی (اسمی و ترتیبی) به­ کار می­ رود، اما برای متغیر کمّی که تعداد طبقات آن کم باشد هم قابل استفاده است. به عنوان مثال چنانچه متغیری به نام تعداد فرزند داشته باشیم و در نمونه نهایی تعداد فرزندان هر خانواده از 1 تا 5 فرزند باشد و در واقع تعداد فرزندان شامل 5 طبقه باشد بازهم می ­توانیم از این نمودار استفاده کنیم. در مثال کتاب، می ­توان برای متغیرهای تحصیلات پدر، قومیت و درآمد اقدام به ترسیم نمودار ستونی نمود. همچنین برای متغیرهایی که در قالب طیف لیکرت سنجیده شده باشند می توان از نمودار ستونی استفاده کرد.

 

مثال:                 

قومیت متغیری اسمی است و شامل چهار طبقه می­ شود: ترک، فارس، کرد و سایر قومیت ­ها. در اینجا قصد داریم نمودار ستونی (میله ­ای) متغیر قومیت را به دست بیاوریم.

اجـ ـرا:
مانند مثال قبل دستور فراوانی را اجرا می­ کنیم:

Analyze--->Descriptive Statistics--->Frequencies

 

متغیر ­قومیت را وارد کادر Variable کرده ­و ­گزینه ­Charts­ (نمودارها) را انتخاب می­ کنیم.

شکل 3-2- نمودار ستونی قومیت دانشجویان (درصد)


محور افقی طبقات متغیر قومیت را نشان می ­دهد است که شامل قومیت­ های فارس، ترک، کرد و سایر قومیت­ ها می­ شود. محور عمودی درصد فراوانی هر کدام از طبقات یا قومیت­ ها را نشان می­ دهد. همان طور که مشاهده می­ گردد دانشجویان فارس، دارای بیشتری درصد فراوانی بوده و تعدادشان از سایر قومیت­ ها بیشتر است.


دانلود فایل PDF متن بالا


مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.