پایگاه علمی پژوهشی و بانک اطلاعاتی دانلود رایگان کتاب (فارسی و انگلیسی)

در این قسمت آدرس اینترنتی پایگاه های علمی پژوهشی و بانک اطلاعاتی دانلود رایگان کتاب قرار داده شده است. برای ورود به سایت بر روی ادرس کلیک کنید.عنوان سایت آدرس سایت توضیحات
دانلود کتاب اکترونیکی (کتابناک) www.ketabnak.com پایگاهی برای دانلود کتاب های علمی وغیر علمی جدید فارسی
دانلود کتاب و رمان www.98ia.com پایگاهی برای دانلود کتاب های علمی وغیر علمی جدید فارسی
دانلود کتاب الکترونیکی www.ketabesabz.com پایگاهی برای دانلود کتاب های علمی و غیر علمی فارسی و غیر فارسی
پایگاه دانلود رایگان کتاب www.takbook.com پایگاهی برای دانلود کتاب های علمی وغیر علمی جدید فارسی
کتابخانه مجازی ایران www.irpdf.com پایگاهی برای دانلود کتاب های علمی وغیر علمی جدید فارسی
مرجع دانلود کتاب الکترونیکی www.parsbook.org پایگاهی برای دانلود کتاب های علمی وغیر علمی جدید  و آخرین مقالات علمی
دانلود رایگان کتاب www.irebooks.ir پایگاهی برای دانلود آخرین مجالات و کتب علمی و غیر علمی فارسی
بزرگترین سایت دانلود www.farsibooks.ir پایگاهی برای دانلود جزوات دانشگاهی و کتب علمی و غیرعلمی فارسی
مرجع دانلود کتاب www.readbook.ir پایگاهی برای دانلود مقالات علمی و کتب علمی و غیر علمی فارسی
سراج www.seraj.ir پایگاه رسانه های الکترونیکی
  www.digital.library.upenn.edu/books کتابخانه الکترونیک
  www.intechopen.com دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech
  www.getfreeebooks.com پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.free-ebooks.net پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.manybooks.net پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.freecomputerbooks.com پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.freetechbooks.com پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.knowfree.net پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.onlinefreeebooks.net پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.caltechbook.library.caltech.edu پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.scribd.com پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.freebookspot.es پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.publishing.cdlib.org/ucpressebooks پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.bookyards.com پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.baen.com/library پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.memoware.com پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.onlineprogrammingbooks.com پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.flazx.us پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.planetebook.com پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.e-library.net/free-ebook.htm پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.palmm.fcla.edu/juv پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.onlinebooks.library.upenn.edu پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی
  www.archive.org/details/texts پایگاه دسترسی کتاب های علمی غیر فارسی