مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.


نمـودارها


شیوه دیگر توصیف متغیرها، نشان ­دادن توزیع متغیر با نمودار است. نمودارها شیوه­ای جذاب برای ارائه نتایج و اطلاعات هستند و امکان به دست آوردن اطلاعات را در فرصتی کوتاه فراهم می ­آورند. نمودارها، به ویژه برای ارائه گزارش در رسانه­ های عمومی (روزنامه ها، تلویزیون) بسیار مفید هستند، چون فهم آن برای افراد غیر­متخصص، از جدول توزیع فراوانی ساده­ تر است. نمودار توزیع متغیر مانند جدول توزیع متغیر است با این تفاوت که در جدول توزیع متغیر، تعداد یا فراوانی با عدد ارائه می ­شود اما در نمودار با خط یا سطح نشان داده می­ شود. نمودارها را می­ توان به دو دسته نمودارهای تک ­متغیره و نمودارهای چند متغیره تقسیم کرد. نمودارهای دایره ­ای، ستونی و هیستوگرام از رایج ­ترین نمودارهای تک متغیره هستند. رایج­ ترین نمودارهای متغیرهای کیفی نمودار دایره ­ای و نمودار ستونی است و نمودار هیستوگرام از رایج ترین نمودارها برای متغیر کمّی است.


نمودار هیستوگرام
نمودار هیستوگرام برای متغیرهای کمّی (فاصله ­ای/­نسبی)­کاربرد دارد. این نمودار، فراوانی یا درصد فراوانی هر کدام از طبقات را به صورت ستون نشان می­ دهد. همچنین با استفاده از نموار هیستوگرام و رسم منحنی توزیع نرمال، می ­توانیم از شکل توزیع (نرمال بودن، وضعیت چولگی و کشیدگی) متغیر مدنظر اطلاع پیدا کنیم. در مثال کتاب، می­ توانیم برای متغیرهای سن، بهره هوشی، معدل و ... نمودار هیستوگرام رسم کرد.
 

 مثال
می­ خواهیم نمودار هیستوگرام متغیر نمره درس SPSS­ در مقطع کارشناسی دانشجویان را به دست بیاوریم.

اجـ ـرا:

Analyze--->Descriptive Statistics--->Frequencies

متغیر نمره کارشناسی را وارد کادرVariable  کرده و گزینهCharts  (نمودارها) را انتخاب می­ کنیم.شکل 3-3- نمودار هیستوگرام متغیر نمره درس SPSSدانشجویان

 
نمودار هیستوگرام متغیر نمره SPSS در مقطع کارشناسی رسم شده است. در محور افقی، نمره­ های پاسخگویان درج شده است و در محور عمودی درصد فراوانی هر کدام از نمرات آمده است. همان طور که مشاهده می­ شود درصد فراوانی افرادی که نمره 19 گرفته ­اند بیشتر از سایرین است و ستون مربوط به نمره 19 بیشترین ارتفاع را دارد.دانلود فایل PDF متن بالا

 

مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.