مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)
 

در این بخش مطالب و مقالاتی با موضوع مدل یابی معادلات ساختاری با انواع نرم افزارها (Lisrel-Amos-PLS) قرار داده شده است. برای دریافت رایگان هر یک از مطالب بر روی تصویر کلیک کنید.

 


 
برآورد حجم بهینه نمونه در مدل های معادله ساختاری و ارزیابی کفایت آن برای پژوهشگران اجتماعی
تالیف:وحید قاسمی


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

 
 


 

در این مقاله آموزشی مفاهیم و مبانی رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری، مقایسه نرم افزارهای رایج در زمینه مدل سازی، کاربردهای عمده روش معادلات ساختاری در تحلیل های آماری و برخی ملاحظات و پیش فرض های عمده این تکنیک قدرتمند آماری تشریح داده شده است.

تالیف : رامین کریمی 
روش مدل ­سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) توسط ولد (Wold) و در سال 1974 ابداع گردید و در ادامه نسخه پیشرفته ­تر این روش توسط لوهمولر (LohmÖller) در سال 1989 ارائه گشت. PLS-SEMیکی از رویکردهای نسل دوم مدل سازی معادلات ساختاری است که در مقایسه با روش های نسل اول که کوواریانس محور بودند مزیت هایی را داراست.