كد محصول: 119

حمایت اجتماعی- مقیاس دوستان، مقیاس خانواده

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
حمایت اجتماعی
مقیاس دوستان،مقیاس خانواده
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: آزمون هوش هیجانی باران

نوع پرسشنامه: حمایت اجتماعی- مقیاس دوستان، مقیاس خانواده

تعداد سوال:20

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها