كد محصول: 108

اضطراب بک

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
اضطراب بک
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:اضطراب بک

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:21

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها