كد محصول: 109

*اختلالات روانی

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
اختلالات روانی
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:اختلالات روانی

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:36

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها <