كد محصول: 101

سبک مدیریت تعارض سازمانی

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
ارزیابی سبک مدیریت تعارض سازمانی
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: ارزیابی سبک مدیریت تعارض سازمانی

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:30

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها