كد محصول: 102

تعهد شغلی در سازمان

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
تعهد شغلی در سازمان
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: تعهد شغلی در سازمان

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:24

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها