كد محصول: 104

توانمندسازی کارکنان

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
توانمندسازی کارکنان
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:انگیزش سازمانی

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:12

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها