كد محصول: 105

انگیزش سازمانی

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
انگیزش سازمانی
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:انگیزش سازمانی

نوع پرسشنامه: محقق ساخته

تعداد سوال:16

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها