كد محصول: 122

سازگاری بل

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
سازگاری بل
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: سازگاری بل

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:160

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها