كد محصول: 124

مقیاس خانوادۀ اصلی FOS

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
مقیاس خانوادۀ اصلی FOS
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:  مقیاس خانوادۀ اصلی FOS

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:40

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها