كد محصول: 125

وابستگی به دیگران

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
وابستگی به دیگران
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:  وابستگی به دیگران

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:48

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها