كد محصول: 127

چندوجهی شخصیتی مینه سوتا

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
چندوجهی شخصیتی مینه­ سوتا
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:چندوجهی شخصیتی مینه­ سوتا

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:71

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها