كد محصول: 128

شاخص بی ثباتی ازدواج

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
 شاخص بی ثباتی ازدواج
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: شاخص بی ثباتی ازدواج

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:14 + 8

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها