كد محصول: 130

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:36

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها