كد محصول: 131

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:42

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها