كد محصول: 132

مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:36

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها