كد محصول: 134

مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادر

قيمت 30,000 تومان
مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادر
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه:مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادر

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:25

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها