كد محصول: 115

ابزار سنجش خانواده

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 10,000 تومان
ابزار سنجش خانواده
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: ابزار سنجش خانواده

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:60

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها