كد محصول: 116

آزمون باورهای غیر منطقی جونز (IBT)

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 15,000 تومان
آزمون باورهای غیر منطقی جونز (IBT)
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: آزمون باورهای غیر منطقی جونز (IBT)

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:100

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها