كد محصول: 121

آزمون هوش هیجانی بار– ان

تعداد
وضعيت انبار موجود
قيمت 30,000 تومان
آزمون هوش هیجانی باران
  • نقد و بررسی
نام پرسشنامه: آزمون هوش هیجانی باران

نوع پرسشنامه: استاندارد

تعداد سوال:90

منبع: دارد

توضیحات و اعتبار پایایی: دارد

توضیحات تقسیر و نمره گذاری: دارد

نوع فایل:  word + PDF + فایل SPSS ورود داده ها