ارائه داده(روشهای غیر عددی)


این صفحه حاوی پرسش و پاسخ های کوتاهی در مورد روش های غیر عددی نمایش اطلاعات مانند نمودارها و انواع نمایش های هندسی که شامل نمودار میله ای و انواع مختلفی از آن، نمودار دایره  ای، نمودارهای پراکندگی، نمودار مستطیلی و غیر می باشد.سوال: معنای نمودار چیست؟

نمودار(Chart)، نمایش تصویری از داده ها در قالب خطوط، میله های جدا از هم، میله های تقسیم شده، دایره و یا قالب های دو بعدی هندسی(2D) یا سه بعدی(3D) است. نمودار میله ای ساده ، نمودار میله ای چندگانه، نمودار دایره ای و نمودار هیستوگرام نمونه هایی از نمودارها هستند.


سوال: نمایش هندسی به چه معنا است؟

نمایش هندسی (Graph) یک نمایش تصویری از داده ها در شکل منحنی های پیوسته و خطوط  ناپیوسته است.
نمایش هندسی امکان مقایسه را تسهیل می نماید. در یک نمایش هندسی ساده ممکن است تعداد زیادی از اطلاعات از بین برود. دو نوع عمده از نمایش های هندسی وجود دارد:

  • نمایش هندسی سری های زمانی
  • نمایش هندسی توزیع های فراوانیسوال: یک منحنی فراوانی تجمعی چیست؟

منحنی فراوانی تجمعی یک نمایش گرافیکی از توزیع فراوانی است که در آن فراوانی تجمعی در برابر سرحد طبقات بالا و پایین بر روی محور  xرسم می شود و نقاط ترسیم شده به صورت یکنواخت به هم متصل می کند و به نام منحنی فراوانی تجمعی نامیده می شود.


سوال: نمودار جعبه ای و خط چیست؟

نمودار جعبه ای یک روش برای خلاصه کردن مجموعه ای از داده های اندازه گیری شده در مقیاس اندازه گیری فاصله ای یا نسبی است که اغلب در تجزیه و تحلیل های داده های اکتشافی مورد استفاده قرار می گیرد. و به یافتن شکل توزیع، مقادیر مرکزی، و تغییرات یا پراکندگی متغیر کمک می کند. نمودار جعبه ای شامل مقادیر افراطی در مجموعه داده (مقادیر بیشینه و کمینه) چارک های بالا و پایین و متوسط است. یک نمودار جعبه ای برای نشان دادن اریب بودن توزیع و یا اینکه آیا هیچ یک از مشاهدات در مجموعه ی داده ها غیر معمول (پرت) هستند یا نه مفید است. همچنین نمودار جعبه ای زمانی که تعداد زیادی داده وجود دارد و هنگامی که دو یا چند مجموعه اطلاعات در حال مقایسه هستند بسیار مفید است.
 

سوال: نمودار نقطه ای چیست؟ در مورد جزئیات آن توضیح دهید.

یک نمودار نقطه ای روشی برای خلاصه کردن داده هاست، معمولا برای تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی برای نشان داده ویژگی های عمده ی توزیع داده ها در یک فرم مناسب کاربرد دارد. برای داده های اسمی و ترتیبی، یک نمودار نقطه ای مشابه یک نمودار میله ای است، با میله هایی که جایگزین سری نقاط شده اند. برای داده های پیوسته، نمودار نقطه ای مشابه نمودار مستطیلی است، با مستطیل هایی جایگزین نقاط شده است. همچنین یک نمودار نقطه ای به تشخیص هرگونه مشاهده غیرمعمول(پرت)، یا هر شکافی که در مجموعه ی داده وجود داشته باشد کمک می کند. مقیاس محور افقی نمودار نقطه ای برای ارائه متغیرهای کمّی استفاده می شود. مقادیر عددی هر اندازه گیری در مجموعه داده ها بر روی مقیاس افقی با یک نقطه نشان داده می شود. برای مقادیر داده های تکراری، نقطه ای در بالای نقطه ی هم مقدار دیگری قرار داده می شود.


سوال: مزیت نمایش نمودار ساقه و برگ را توضیح دهید.

نمودار ساقه و برگ یک روش گرافیکی (تصویری) است که راهی سریع و جدید برای مرتب سازی همزمان مجموعه داده ها ارائه می دهد که در آن هر تعداد از این مجموعه داده به دو قسمت تقسیم می شود، یک ساقه و یک برگ. یک ساقه رقم (یا ارقام) پیشرو یا رقم ابتدایی از هر تعداد و به صورت مرتب شده است، در حالی که یک برگ بقیه ی اعداد یا رقم (یا ارقام) است. یک خط عمودی نیز ساقه و برگ را از هم جدا می کند. این نمودار بینش بازتری درباره ی شکل توزیع  ارائه می دهد.


سوال: نمودار پراکنش چیست؟

یک نمودار پراکنش خلاصه ای از مجموعه ای از داده های دو متغیره (دارای دو متغیر) است، که قبل از رسم و محاسبه ی ضریب همبستگی خطی و یا برازش خط رگرسیون خطی کشیده می شود. این نمودار نمایش تصویری/بصری از رابطه ی میان دو متغیر را ارائه می دهد (مانند همبستگی مثبت، همبستگی منفی، و یا بدون همبستگی)، و به تفسیر ضریب همبستگی و یا مدل رگرسیونی کمک میکند.
 

سوال: کدام خط بهترین خط برازش است، چطور می توانیم تشخیص داد؟

اصل حداقل مربعات می گوید که بهترین خط برازش، مجموعه ای از نقاط یک واحد است که مجموع مربعات فاصله ی عمودی بین نقاط و خط کمترین باشد.

 
سوال: در چه شرایطی ما از نمودار دایره ای، نمودار میله ای ساده و نمودار میله ای  چند گانه استفاده می کنیم؟

نمودار دایره ای شامل یک دایره ی تقسیم بندی شده است که نواحی تقسیم بندی شده، متناسب با قسمت های مختلف متغیرها به مقدار کل است. این یک راه موثر برای نشان دادن درصد از 100 برای بخش ها به کل است. همچنین زمانی که مقادیر اساسی قابل سنجش نیستند هم کاربرد دارد. برای مثال همانند مخارج، طبقه بندی خوراک،لباس، سوخت، نور و غیره. نمودار میله ای ساده  نیز زمانی که داده ها از یک جز تشکیل شده باشد و تنوع زیادی را شامل نباشد کاربرد دارد.


 

منبع : http://itfeature.com

ترجمه: مرکز تحلیل آماری خوارزمی