رگرسیون چندمتغیره

در این بخش مطالب و مقالاتی با موضوع رگرسیون چندمتغیره با انواع نرم افزارها قرار داده شده است. برای دریافت رایگان هر یک از مطالب بر روی تصویر کلیک کنید.


تفسیر آماره دوربین-واتسون

    آزمون استقلال بین باقیمانده ها: آماره ی دوربین-واتسون

یکی از پیش فرض های آزمون رگرسیون این است که باقیمانده ها نباید به طور سریالی (سری) با هم همبستگی داشته باشند. این پیش فرض به عنوان استقلال باقیمانده ها مطرح است. این بدان معنی است که اندازه باقیمانده برای یک مورد هیچ تاثیری در اندازه باقیمانده ی مورد بعدی ندارد. استقلال باقیمانده ها عموما برای داده های سری زمانی و رگرسیون مطرح است. نرم افزار SPSS یک آماره ی ساده را برای تشخیص همبستگی باقیمانده ها در تحلیل رگرسیون دارد. آماره دوربین واتسون جهت آزمون بررسی همبستگی سریالی بین باقیمانده ها استفاده می شود. متاسفانه SPSS احتمال پذیرش و یا رد وجود همبستگی را گزارش نمی کند، هر چند جداول احتمال برای آماره ها در متون دیگر در دسترس هستند.
مقادیر آماره دوربین واتسون در محدوده ی 0 تا 4 قرار دارند. به عنوان یک قاعده ی کلی، یاقی مانده هایی ناهمبسته یا مستقل در نظر گرفته می شوند که آماره ی دوربین واتسون برای آن ها حدود 2 باشند (مقادیر بین 1.5 تا 2.5 مطلوب است و نشان از استقلال باقیمانده ها دارد). مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده ی همبستگی مثبت شدید، و در حالی که مقادیر نزدیک به 4 نشان دهنده ی همبستگی منفی شدید است. در مسئله ی ما (تصویر پایین) مقدار آماره دوربین واتسون 1.91 است که در نزیدک به عدد 2 است و  نشان می دهد بین باقیمانده ها همبستگی سریالی وجود ندارد و باقیمانده ها مستقل از یکدیگر هستند و میزان باقیمانده ی یک مورد (نمونه)، در میزان باقیمانده مورد بعد از آن تاثیری ندارد.
 


 
ترجمه شده در مرکز تحلیل آماری خوارزمی.برای مطالعه بیشتر در این موضوع فایل های می توانید با دانلود هر یک از فایل ها زیر از آنها استفاده نمایید.