مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.


گاهی در تحلیل داده­ ها نیاز داریم که تحلیل را به صورت جداگانه و برحسب طبقات یک متغیر ارائه کنیم و یا این که می ­خواهیم گروه خاصی از پاسخگویان (موردها) را انتخاب کرده و تحلیل را فقط بر روی این دسته از موردها انجام دهیم و سایر موردها را به طور موقت از تحلیل کنار بگذاریم. در این صورت باید از دستورات تقسیم کردن داده ­ها و یا گزینش موردها استفاده کنیم.

 تقسیم کردن داده ­ها

دستور تقسیم کردن داده­ ها، داده ­ها را به گروه ­های مختلف تقسیم می­ کند و در نتایجی که در خروجی ارائه می­ شود تمام نتایج به تفکیک گروه­ ها و به صورت مجزا ارائه خواهد شد. با این فرمان، فایل داده ­ها بر حسب یک متغیر (به تعداد طبقات آن متغیر) تقسیم شده و تحلیل­ های آماری متعاقب آن برای هر طبقه آن متغیر، به طور جداگانه محاسبه می ­شود. مثلا ما می­ توانیم تحلیل­ های آماری را برای شرکت­ کنندگان زن و مرد و یا قومیت­ ها­ی گوناگون (ترک، فارس و کرد) به صورت جداگانه به دست بیاوریم. با این دستور تمامی آزمون­ هایی که اجرا می­ شود و تمامی دستوراتی که در پنجره خروجی ارائه می ­شود به طور مجزا محاسبه می­ شود و می ­توانیم تمامی آماره­ های توصیفی (نمودار، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و...) و تمامی آماره­ های استنباطی­(همبستگی، رگرسیون و...) را به طور جداگانه و به تعداد طبقات متغیر مدنظر به دست بیاوریم.


مثال

 می­ خواهیم میانگین نمره درس SPSS دانشجویان ارشد را به تفکیک زن و مرد محاسبه کنیم. یعنی میانگین نمره درس SPSS کل دانشجویان را نمی­ خواهیم، بلکه می­ خواهیم میانگین دانشجویان دختر و میانگین دانشجویان پسر را به طور مجزا به دست بیاوریم.


اجـ ـرا:
مسیر زیر را دنبال می­کنیم:

Data--->Split File

در پنجره ایجاد شده به شیوه زیر عمل می­ کنیم:

 

 
 
 نتـ ـایج:
با انجام این کار ما فایل داده­هایمان را می­شکنیم و به دو فایل جداگانه تقسیم می­کنیم و در نتیجه تمام آزمون­هایی را بر روی داده­هایمان اجرا می­کنیم به صورت جداگانه ­و برحسب دختر یا پسر بودن دانشجویان می­آید.
مطابق آموزش­های قبل، جهت به­دست آوردن میانگین متغیر نمره درس SPSSاز دستور Frequenciesاستفاده می­کنیم. جدول بعد میانگین­های زنان و مردان را نشان می­دهد. همان­طور که مشاهده می­شود میانگین کل ارائه نشده است، بلکه میانگین درس SPSSدر بین دانشجویان دختر و پسر به صورت مجزا ارائه شده است.

Statistics
نمره ارشد
زن N Valid 50
Missing 0
Mean 17.15
مرد N Valid 50
Missing 0
Mean 14.81
 

   

 دانلود فایل PDF متن بالا
 

مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.