مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.


توزیع فـراوانی ­ها

     1.فراوانی و درصد فراوانی

اولین­ کاری که بعد از گردآوری و وارد کردن داده­ ها انجام می­ دهیم شمارش تعداد افرادی است که پاسخ ­های معیّنی به هر پرسش داده­ اند. با این کار نحوه ­پراکندگی یا توزیع­ نمونه را در طبقات ­­مختلف هر­متغیر بررسی می­ کنیم. نتیجه این شمارش توزیع فراوانی است.
توزیع فراوانی به طور متداول شامل فراوانی و درصد فراوانی است که عموما برای متغیرهای اسمی یا ترتیبی به­ کار می رود. کاربرد آن برای متغیرهای فاصله ­ای/­نسبی فقط زمانی که تعداد طبقات متغیر کم باشد و یا متغیر کمّی را به متغیری ترتیبی تبدیل کنیم، مناسب است. مثلا در مورد تعداد اعضاء خانواده (بعد خانوار)، استفاده از آماره فراوانی فقط زمانی مناسب که است تعداد اعضا شامل حدود 6 طبقه باشد. همچنین زمانی که درآمد افراد را به صورت عددی می­ سنجیم ولی درآمد افراد را کدگذاری مجدد کرده و در پنج طبقه قرار بدهیم می­ توانیم از توزیع فراوانی برای متغیر درآمد بهره بگیریم. در مجموع می­ توان گفت که در وضعیتی که طبقات تشکیل ­دهنده یک متغیر فاصله ­ای/نسبی محدود باشد (کمتر از 10 طبقه باشد)، استفاده از آماره فراوانی مناسب است.

مثال                  
بررسی فراوانی و درصد فراوانی متغیر قومیت پاسخگویان
قومیت در مثال شامل چهار طبقه می ­شود: ترک، فارس، کرد و سایر قوم ­ها. می­خواهیم بدانیم فراوانی و درصد فراوانی هر­کدام از طبقات در نمونه ما چقدر است و به بیان دیگر، چه تعداد فارس هستند، چه تعداد کرد هستند و غیره.
اجـ ـرا:
مسیر زیر را دنبال می­ کنیم:

Analyze  --->Descriptive Statistics  --->Frequencies   

 

  نتـ ـایج:
بخش­ های مهم جداول خروجی با رنگ خاکستری متمایز شده­ اند. در جدول اول مشاهده می­ گردد که تعداد داده ­های مورد تایید (Valid) برابر با 100 عدد است و هیچ داده ناقص یا بدون پاسخی (Missing) وجود ندارد. به بیان دیگر تمامی 100 پاسخگو، به سوال مربوط به قومیت پاسخ داده ­اند.

Statistics
قومیت
N Valid(داده معتبر) 100
Missing  (داده ناقص) 0

 

قومیت
  Frequency
فراوانی
Percent
درصد فراوانی
Valid Percent
درصد فراوانی معتبر
Cumulative Percent
درصد فراوانی تجمّعی
Valid ترک 18 18.0 18.0 18.0
فارس 45 45.0 45.0 63.0
کرد 15 15.0 15.0 78.0
سایر 22 22.0 22.0 100.0
Total 100 100.0 100.0  
 

در جدول دوم، فراوانی و درصد فراوانی هر کدام از قومیت ­ها نشان داده شده است. در این جدول دو ستون فراوانی (Frequency) و درصد ­فراوانی تایید ­شده (Valid­Percent) مهم ­تر از دو ستون دیگر هستند. همان­طور که در ستون فراوانی (Frequency) مشاهده می­ گردد تعداد 18 نفر از پاسخگویان ترک هستند، 45 نفر فارس هستند، 15 نفر کرد هستند و 22 نفر قومیت­ های دیگری دارند. چون تعداد پاسخگویان برابر با 100 نفر بوده است در نتیجه مقادیر فراوانی و درصد فراوانی کاملا با هم یکسان می ­شوند. چنانچه مجموع فراوانی 100 نباشد نتایج دو ستون با هم تفاوت خواهد داشت. نتایج ستون درصد فراوانی تایید شده، درصد فراوانی طبقات را بدون در نظر گرفتن داده­ های ناقص نشان می­ دهد که در هنگام گزارش یافته ­ها باید از نتایج این ستون از جدول استفاده کرد (و نه ستون درصد).

دانلودPDF فایل بالا

 

مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.