سایر مطالب آموزشی

در این بخش مطالب و مقالاتی با موضوعات مختلف و متفرقه که مورد نیاز پژوهشگران است قرار داده شده است. برای دریافت رایگان هر یک از مطالب بر روی تصویر کلیک کنید.
 
معرفی انواع آزمون ها و انتخاب مناسب آزمون متناسب با داده های ارائه شده. دراین فایل معرفی اجمالی از آزمون و شرایط استفاده از هر یک از داده از جمله پیوسته و گسسته بودن داده ها بیان شده است.همچنین آزمون های  مناسب برای تحلیل هایی که بر روی یک متغیر، دو متغیر و بیشتر بیان شده است.


 
فرمول های آماری مورد نیاز برای محاسبات در عملیات های آماری
(این فایل توسط مرکز آمار خوارزمی تهیه نشده و در متن فایل منبعی ذکر نشده است.)


 
جداول آماری و مورد نیاز در تحلیل های آماری
تھیه کننده: محمدرضا میرزاده
منبع: www.M-Mirzadeh.blogfa.com


 
دیکشنری انگلیسی -فارسی و تخصصی آماری، عبارت های اختصاری آماری، علائم موسسات آماری بزرگ ایران و جهان
تالیف مرکز پژوهشکده آمار ایران


 
همیشه باید اطلاعات و داده هایی را که وارد برنامه های آماری می کنیم از نظر وجود داده های پِرت یا دورافتاده بررسی کنیم. این کار یکی از مقدمات کار تحلیل آماری است و باید داده­های خام را از جهات مختلف (مثل وجود داده های پرت یا گمشده) ارزیابی کرد و قبل از شروع تحلیل اصلی اقدام به حذف یا اصلاح آن ها نمود.


 
جدول توزیع  t  استودنت بر حسب مقادیر آلفا و به ازای درجات آزادی مختلف

                                    T Distribution Critical Values Table