پرسشنامه

سنخ نمایی

سنخ نمای مایرز- بریگز MBTI

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
وابستگی به دیگران

وابستگی به دیگران

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
مقیاس خانواده

مقیاس خانوادۀ اصلی FOS

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
رویدادهای نامزدی

مقیاس رویدادهای رابطۀ نامزدی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
مقیاس رابطه ولی و فرزندی

مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
مقیاس افسردگی

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
شاخص بی ثباتی ازدواج

شاخص بی ثباتی ازدواج

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
چندوجهی شخصیتی

چندوجهی شخصیتی مینه سوتا

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
رضایتمندی زناشویی

رضایتمندی زناشویی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
سازگاری بک

سازگاری بل

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
انگیزش شغلی

انگیزش سازمانی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
تعهد شغلی در سازمان

تعهد شغلی در سازمان

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
ارزیابی سبک مدیریت

سبک مدیریت تعارض سازمانی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
اختلالات روانی

*اختلالات روانی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
اضطراب بک

اضطراب بک

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
تعهد سازمانی

*تعهد سازمانی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
افسردگی سالمندان

افسردگی سالمندان (GDS)

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
آزمون هوش هیجانی

آزمون هوش هیجانی بار– ان

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
آزمون باورهای غیر منطقی

آزمون باورهای غیر منطقی جونز (IBT)

مقایسه
قيمت 15,000 تومان
ابزار سنجش خانوار

ابزار سنجش خانواده

مقایسه
قيمت 10,000 تومان
ابزار وجود کمبریل

ابراز وجود – گمبریل و ریچی

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
پرسشنامه SCI

پرسشنامه اختلالات روانی scl90

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
افسردگی بک

افسردگی بک

مقایسه
قيمت 30,000 تومان
خودکار آمدی

خودكارآمدي عمومي شرر

مقایسه
قيمت 30,000 تومان